Lĩnh vực hoạt động
Cơ cấu tổ chức

 

 Ban Lãnh đạo Công ty:

Chủ Tịch HĐQT Kiêm GĐĐH: Ông Nguyễn Đức Văn

Phó Giám Đốc: Bà Trần Thúy Vân

Phó Giám Đốc: Ông Vũ Việt Dũng

Phó Giám Đốc: Ông Nguyễn Trung Kiên

Kế Toán Trưởng: Ông Dương Ngọc Duy

 

 

 

Khách hàng