Hoạt động công ty
Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Bao Bì Nhơn Trạch Năm 2014
Trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm nay, đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch sản xuất năm 2013, 2014 và quyết định ủy quyền cho hội đồng quản trị đầu tư dây chuyền mới.
Trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm nay, đại hội đồng cổ đông đã thông qua một số vấn đề như sau:

Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013. 

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014: Sản lượng: 17.5 triệu bao. 

Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2013 và chia cổ tức năm 2013 là 17% trong đó chia cổ tức bằng tiền mặt là 6%, chia cổ tức bằng cổ phiếu quỹ là 11%.

Thông qua việc thay đổi cơ cấu nhân sự của hội đồng quản trị, bầu ông Nguyễn Đức Văn làm chủ tịch hội đồng quản trị.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị định hướng, khảo sát, nghiên cứu để đưa ra phương án đầu tư và quyết định đầu tư mở rộng quy mô sản xuất phù hợp, sau đó báo cáo lại ĐHĐCĐ.

Với những nội dung chính này, cuộc họp đại hội đồng cổ đông đã thành công tốt đẹp, hứa hẹn một năm với nhiều thắng lợi. Sau đây là các hình ảnh khác của ĐHĐCĐ năm 2014:

 
 
 
Các thông tin khác
Khách hàng